Đề cương chi tiết các Học phần

A. Bộ môn Toán

1_ Toán cao cấp B1file đính kèm 

2_ Toán cao cấp B2file đính kèm

3_ Toán cao cấp C1file đính kèm 

4_ Toán cao cấp C2file đính kèm

5_ Xác suất thống kêfile đính kèm 

6_ Toán cao cấp A1file đính kèm

7_ Toán cao cấp A2file đính kèm

8_ Toán cao cấp A3file đính kèm

B. Bộ môn Lý

1_ Vật lý 1file đính kèm 

2_ Vật lý 2file đính kèm

3_ Thí nghiệm Vật lý 1file đính kèm 

C. Bộ môn Sinh

1_ Sinh học Đại cươngfile đính kèm 

2_ Sinh học Động vậtfile đính kèm

3_ Sinh thái họcfile đính kèm

4_ Sinh học Thực vậtfile đính kèm

5_ Đa dạng Sinh họcfile đính kèm

6_ Khoa học Môi trường Đại cươngfile đính kèm

7_ Thực vật và Phân loại thực vậtfile đính kèm

8_ Thực hành Sinh học Đại cươngfile đính kèm 

9_ Thí nghiệm Sinh học Thực vậtfile đính kèm 

D. Bộ môn Hóa

1_ Hóa Đại cươngfile đính kèm 

2_ Hóa Phân tíchfile đính kèm

3_ Thí nghiệm Hóa Đại cươngfile đính kèm

4_ Thực hành Hóa Phân tíchfile đính kèm

E. Bộ môn Giáo dục Thể chất

1_ Giáo dục thể chất 1file đính kèm 

2_ Giáo dục thể chất 1file đính kèm 

F. Nhóm các môn xã hội (Pháp luật Đại cương, Kỹ năng giáo tiếp, ...)

1_ Pháp luật Đại cươngfile đính kèm 

2_ Kỹ năng Giao tiếpfile đính kèm 

Số lần xem trang: 2806
Điều chỉnh lần cuối: 14-12-2023

Đề cương chi tiết

Trang liên kết