CHI BỘ KHOA KHOA HỌC - BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Chi bộ Khoa Khoa học - Bộ môn Lý luận Chính trị hiện có 14 đảng viên (12 đảng viên chính thức và 02 dự bị).

Chức năng của Chi bộ: được thực hiện theo Điều 2, Quy định 125-QĐ/TW của Ban Bí thư ngày 10/10/2023 chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập: “Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và viên chức, người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh”.

Nhiệm vụ của Chi bộ: quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 và Điều 2, Quy định 125-QĐ/TW, thực hiện theo 06 nhiệm vụ:

  • Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh.
  • Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
  • Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
  • Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
  • Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
  • Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

Mục tiêu: Chi bộ Khoa Khoa học – BM Lý luận Chính trị xây dựng tổ chức đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nghị quyết và điều lệ Đảng, chủ động đấu tranh và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, luôn giữ vững sự ổn định và phát triển, phát huy tính dân chủ và sáng tạo.

  • Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy.
  • Xây dựng đội ngũ đảng viên luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm, tinh thần phục vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Số lần xem trang: 2656
Điều chỉnh lần cuối: 29-11-2023

Trang liên kết