NHIỆM VỤ BỘ MÔN:

► Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý theo quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ thuộc bộ môn.

► Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Sinh học đại cương; Sinh học động vật; Sinh học thực vật; Đa dạng sinh học; Khoa học môi trường đại cương; Sinh thái học; Thực hành: Sinh học đại cương, Sinh học động vật, Sinh học thực vật.

► Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.

► Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.

► Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực của Sinh học gắn liền với ứng dụng vào các ngành nông lâm ngư, công nghệ sinh học, môi trường, thực phẩm…

NHÂN SỰ BỘ MÔN: 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

TS. Đoàn Thị Phương Thuỳ

Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

thuydoan@hcmuaf.edu.vn

2

TS. Nguyễn Thị Mai

Trưởng Khoa – Giảng viên chính

ngtpmai@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Thanh Hương

Giảng viên

huongtran@hcmuaf.edu.vn

4

TS. Nguyễn Hữu Trí

Giảng viên

nhtri@hcmuaf.edu.vn

5

TS. Nguyễn Thị Thu Sương

Giảng viên

tmtsuong@gmail.com

6

ThS. Trần Thị Ngọc Ánh

Kỹ sư – NCS

Hàn Quốc

tranngocanh@hcmuaf.edu.vn

7

Bùi Thị Hoa

Nhân viên

buithihoakkh@gmail.com

Số lần xem trang: 14746
Điều chỉnh lần cuối: 04-12-2020

Bộ môn Sinh học (20-12-2007)