Khoa Khoa học quản lý các môn học thuộc nhóm Khoa học xã hội và nhân văn cho sinh viên giai đoạn đại cương gồm các môn học:

1. Pháp luật đại cương

2. Xã hội học đại cương

3. Xã hội học nông thôn

4. Kỹ năng giao tiếp

5. Tâm lý học

6. Cơ sở văn hoá Việt Nam

7. Logic 

Số lần xem trang: 15137
Điều chỉnh lần cuối: 27-05-2014