Nhiệm kỳ 1991 - 1994:

 

Cô Nguyễn Thục Oanh          Trưởng Khoa

Thầy Trần Hữu Lương           Phó Khoa

Cô Nguyễn Thị Tiến               Phó Khoa

 

Nhiệm kỳ 1994 - 1997:

Thầy Trần Hữu Lương           Trưởng Khoa

Thầy Nguyễn Xuân Vũ            Phó Khoa

Thầy Ngô Thiện                       Phó Khoa 

 

(Từ 1991 đến 2001 Khoa Khoa học nhập về Trường Đại học Đại cương) 

 

Nhiệm kỳ 2002 - 2007:

ThS. Ngô Thiện                       Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Vinh Lan            Phó Khoa

ThS. Lê Ngọc Thông               Phó Khoa

 

Nhiệm kỳ 2007 - 2012:

ThS. Ngô Thiện                       Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Vinh Lan            Phó Khoa

ThS. Lê Ngọc Thông               Phó Khoa

 

Nhiệm kỳ 2012 - 2020: 

TS. Nguyễn Thị Mai                 Trưởng Khoa

ThS. Bùi Đại Nghĩa                   Phó Khoa

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025: 

TS. Nguyễn Thị Mai                 Trưởng Khoa

ThS. Bùi Đại Nghĩa                   Phó Khoa

 

 

 

Số lần xem trang: 13691
Điều chỉnh lần cuối: 08-06-2021