Hội nghị Viên chức - Người lao động NH 2023 - 2024

Ngày 21/11/2023, Khoa Khoa Học đã tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động Năm học 2023-2024 nhằm báo cáo, đánh giá quá trình hoạt động của khoa trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới. 

Tập thể CB-VC Khoa