THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BỘ MÔN

EMAIL

1

TS. Nguyễn Thị Mai

Trưởng Khoa – Giảng viên chính

Sinh

ngtpmai@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. Bùi Đại Nghĩa

Phó trưởng Khoa – Giảng viên

Toán

dainghia2008@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Đặng Văn Qúy

Giảng viên

Toán

quy.dangvan@hcmuaf.edu.vn

4

ThS. Hà Thị Thảo Trâm

Giảng viên

Toán

htthaotram@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Bùi Trang Phương Nam

Giảng viên – NCS New Zealand

Toán

pnam84@yahoo.com

6

TS. Lê Nguyễn Kim Hằng

Giảng viên

Toán

lehangkim@gmail.com

7

TS. Trần Bảo Ngọc

Giảng viên

Toán

tranbaongoc@hcmuaf.edu.vn

https://sites.google.com/view/tranbaongoc-math/home

8

TS. Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng bộ môn - Giảng viên

nvhieu@hcmuaf.edu.vn.com

9

ThS. Lê Nguyễn Mai Anh

Kỹ sư

maianh@hcmuaf.edu.vn

10

ThS. Lưu Thị Thúy Hòa

Giảng viên – NCS Pháp

luuthuyhoa@hcmuaf.edu.vn

11

ThS. Thái Văn Ton

Giảng viên

tvton@hcmuaf.edu.vn

12

TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

Hoá

nguyenthanhthuy@hcmuaf.edu.vn

13

ThS. Đinh Thanh Tùng

Giảng viên - NCS Mỹ

Hoá

dinh.thanhtung@hcmuaf.edu.vn

14

TS. Phạm Thị Bích Vân

Giảng viên

Hoá

vanpham@hcmuaf.edu.vn

15

ThS. Nguyễn Văn Hiền

Giảng viên

Hoá

nvhien@hcmuaf.edu.vn

16

TS. Đoàn Thị Phương Thuỳ

Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

Sinh

thuydoan@hcmuaf.edu.vn

17

ThS. Trần Thị Thanh Hương

Giảng viên

Sinh

huongtran@hcmuaf.edu.vn

18

TS. Nguyễn Hữu Trí

Giảng viên

Sinh

nhtri@hcmuaf.edu.vn

19

TS. Nguyễn Thị Thu Sương

Giảng viên

Sinh

tmtsuong@gmail.com

20

ThS. Trần Thị Ngọc Ánh

Kỹ sư – NCS

Hàn Quốc

Sinh

tranngocanh@hcmuaf.edu.vn

21

Bùi Thị Hoa

Nhân viên

Sinh

buithihoakkh@gmail.com

22

ThS. Bùi Minh Tâm

Trưởng bộ môn – Giảng viên

GDTC

buiminhtam@hcmuaf.edu.vn

23

ThS. Nguyễn Bá Toàn

Giảng viên

GDTC

nbtoan@hcmuaf.edu.vn

24

ThS. Nguyễn Đình Trưởng

Giảng viên

GDTC

ndtruong@hcmuaf.edu.vn

25

ThS. Nguyễn Lưu Nguyễn

Giảng viên

GDTC

ngguyen@hcmuaf.edu.vn

26

Phạm Thị Thanh Nhàn

Thư ký Khoa

VP khoa

nhanpham109@hcmuaf.edu.vn

27

Phan Thị Thu Thảo

Nhân viên

VP khoa

 

 

 

 

Số lần xem trang: 1342
Điều chỉnh lần cuối: 06-02-2021