KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 120
Toàn hệ thống: 4054
Trong vòng 1 giờ qua

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 06/ĐHNL-KKH

    (V/V rà sóat, xây dựng chức năng                                       Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày 22 tháng 12 năm 2015 

             nhiệm vụ của đơn vị)

 

                                                                                   Kính gửi: - Ban Giám  Hiệu

                                                                           - Phòng Tổ chức Cán bộ

 

Theo công văn số 3632/ĐHNL-TCCB,  Khoa Khoa học xin gửi đến Ban Giám  Hiệu, Phòng Tổ  chức Cán bộ Cơ cấu tổ chức và Chức năng Nhiệm vụ của Khoa như  sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Khoa học là đơn vị quản lý hành chính cơ sở  thuộc Trường đại học Nông Lâm TP. HCM. Cơ cấu tổ chức của Khoa bao gồm: Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Các bộ môn và Công đoàn khoa được tổ chức theo sơ đồ sau:   

 Nhân sự cụ thể của các  bộ phận trong Khoa như sau:

 Ban Chủ nhiệm khoa Khoa học

         1. TS. GV. Nguyễn Thị Mai                       Trưởng Khoa

                  2ThS. GV. Bùi Đại Nghĩa                          Phó Trưởng Khoa

 

 Chi bộ khoa

  1.  TS. Nguyễn Thị Mai          Bí thư chi bộ

  2. TS. Nguyễn Văn Hiếu

  3. ThS. Hà Thị Thảo Trâm

  4.ThS. Bùi Trang Phương Nam

  5.ThS. Bùi Đại Nghĩa

  6.ThS. Nguyễn Đình Trưởng

  7.ThS. Nguyễn Lưu Nguyễn

           8. ThS. Bùi Minh Tâm 

Hội đồng Khoa

   1.TS. Nguyễn Thị Mai                Chủ tịch Hội đồng

   2. ThS. Bùi Đại Nghĩa                       Ủy viên

3. TS. Nguyễn Văn Hiếu                   Ủy viên

 5.  TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy       Ủy viên

   6. TS. Đoàn Thị Phương Thùy          Ủy viên

   7. ThS. Bùi Minh Tâm                      Ủy viên

   8. TS. Hồ Ngọc Kỳ                           Ủy viên

 9. TS. Phạm Thị Bích Vân                Ủy viên

Công đoàn Khoa

  1.    ThS. Nguyễn Lưu Nguyễn                               Chủ tịch

  2.    TS. Nguyễn Hữu Trí                                        Ủy viên     

           3.    CN. Phạm Thị Thanh Nhàn                              Ủy viên

Văn phòng Khoa

1.    CN. Phạm Thị Thanh Nhàn: Thư ký kiêm Giáo vụ Khoa

          2.    Phan Thị Thu Thảo: Nhân viên phục vụ

Bộ môn Toán

     1.    ThS. Bùi Đại Nghĩa (Phụ trách bộ môn)

     2.    ThS. Phạm Thành Kcông 

     3.    ThS. Đặng Văn Qúy

     4.    ThS. Hà Thị Thảo Trâm

     5.    TS. Hồ Ngọc Kỳ

     6.    TS. Lê nguyễn Kim Hằng

     7.    ThS. Bùi Trang Phương Nam

     8.    ThS. Hoàng Quốc Công

     9.    ThS.Trần Bảo Ngọc

Bộ môn Lý

     1.    TS. Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng bộ môn)

     2.    ThS. Lưu Thị Thúy Hòa

     3.    ThS. Lê Nguyễn Mai Anh

     4.    ThS. Thái Văn Ton

Bộ môn Hóa

     1.    TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy  (Trưởng bộ môn)

     2.    ThS. Đinh Thanh Tùng

     3.    TS. Phạm Thị Bích Vân

     4.    ThS. Nguyễn Văn Hiền

Bộ môn Sinh

     1.    TS. Đoàn Thị Phương Thùy (Trưởng bộ môn)

     2.    TS. Nguyễn Thị Mai

     3.    ThS. Trần Thị Thanh Hương

     4.    TS. Nguyễn Hữu Trí

     5.    TS.  Nguyễn Thị Thu Sương

     6.    ThS. Trần Thị Ngọc Ánh

     7.    Bùi Thị Hoa: Nhân viên phục vụ

Bộ môn Giáo dục thể chất

     1.    ThS. Bùi Minh Tâm (Trưởng bộ môn)

     2.    ThS. Nguyễn Lưu Nguyễn

     3.    ThS. Nguyễn Bá Toàn

     4.    ThS. Nguyễn Đình Trưởng

II. CHỨC NĂNG

Khoa Khoa học có các chức năng sau:

 • Quản lý và điều hành đảm bảo chất lượng các hoạt động trong công tác đào tạo,  giảng dạy các  môn học thuộc khối kiến thức cơ bản gồm Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Giáo dục thể chất và các môn học thuộc khoa học xã hội và nhân văn cho  sinh viên toàn trường.
 • Thực hiện và Tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học  ứng dụng với các lĩnh vực liên quan.
 • Quản lý, điều hành, phân công giám sát đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên trong đơn vị thực hiện đúng quy trình hoạt động theo sự phân cấp của nhà trường.
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến công tác  hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đảm bảo chất lượng giáo dục.

III. NHIỆM VỤ                                                                      

3.1. Nhiệm vụ của  Khoa

 • Lập kế hoạch công tác theo năm học, công tác đảm bảo chất lượng, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Thiết lập, tổ chức, triển khai, quản lý công tác đào tạo của đơn vị, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, từ cấp bộ môn đến Khoa theo hệ thống trong toàn trường.
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc đơn vị quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đào tạo.
 • Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, bài giảng của các môn học do khoa quản lý.
 • Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy trình hoạt động quản lý nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ: Quy trình thực hiện đề tài, đánh giá hiệu quả nghiên cứu; Quy trình quản lý kết quả nghiên cứu và thực hiện sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nghiên cứu.
 • Tổ chức thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,lối sống cho cán bộ giảng viên trong khoa.

 • Tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường.    
 • Tổ chức xét thi đua, khen thưởng cấp khoa, đề nghị nâng lương cho cán bộ viên chức và      người lao động trong khoa.

   

 • Quản lý cơ  sở vật chất, thiết bị do nhà trường trang bị để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3.2 Nhiệm vụ của các bộ môn  trực thuộc khoa.

Bộ môn Toán

 • Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
 • Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Tóan cao cấp; Xác suất Thống kê; Quy họach tuyến tính; Toán rời rạc.
 • Xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình các môn học của bộ môn.
 • Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực liên quan đến ngành Toán.

Bộ môn Lý

 • Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
 • Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học môn học của bộ môn gồm: Vật lý đại cương, Thí nghiệm vật lý.
 • Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.
 • Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực trong Vật lý, hướng đến ứng dụng vào các chuyên ngành cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ địa chính... 

Bộ môn Hóa

 • Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ thuộc bộ môn.
 • Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Hóa đại cương, Hóa Phân tích, Thí nghiệm hóa.
 • Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.
 • Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực thuộc Hóa học gắn liền với ứng dụng vào  các ngành nông lâm ngư, công nghệ hóa học, công nghệ môi trường…  

Bộ môn Sinh

 • Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý theo quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ thuộc bộ môn.
 • Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong  bộ môn gồm: Sinh học đại cương;  Sinh học động vật; Sinh học thực vật; Đa dạng sinh học; Khoa học môi trường đại cương;  Sinh thái học; Thực hành: Sinh học đại cương, Sinh học động vật, Sinh học thực vật.
 • Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của  bộ môn.
 • Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực của Sinh  học gắn liền với ứng  dụng vào  các ngành nông lâm ngư, công nghệ sinh học, môi trường, thực phẩm… . 

Bộ môn Giáo dục Thể chất

 • Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
 • Quản lý, đảm bảo chất lượng các môn học của bộ môn gồm: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội. 
 • Xây dựng giáo án, phương pháp huấn luyện cho các môn học của bộ môn.

 

Trân trọng kính chào.

                                                                                                                     Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                               TS. Nguyễn Thị Mai

 

Số lần xem trang : :8672
Nhập ngày : 25-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :07-12-2017

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL