KHOA KHOA HỌC

 Tập thể cán bộ Khoa

 

 

Chia tay thầy/cô về hưu 

 

 

Lễ tốt nghiệp

 

 

Thi nấu ăn ngày 8/3/2014

 

 

Thi hát xuân Giáp Ngọ 

 

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 130
Toàn hệ thống: 3202
Trong vòng 1 giờ qua

Bộ môn Sinh học cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học cho các em sinh viên trong năm thứ nhất và học kỳ 1 của năm học thứ hai.

I. Các cán bộ giảng dạy gồm: 

STT Họ và tên

 Học hàm, Học vị, Chức danh

Email  Hướng nghiên cứu, giảng dạy
1 Đoàn Thị Phương Thuỳ TS.   GV.    Trưởng Bộ môn   thuydoan@hcmuaf.edu.vn
 •  Sinh hóa, Sinh học đại cương
 •  Công nghệ sinh học
 •  Sinh học phần tử
2 Nguyễn Thị Mai TS.   GV.    Trưởng Khoa      ngtpmai@hcmuaf.edu.vn 
 •  Đa dạng sinh học
 •  Sinh Thái học
 •  Khoa học môi trường
3 Nguyễn Quang Tấn TS.   GVC.    nqtan@hcm.vnn.vn
 •  Sinh học ong, nuôi ong, thụ phấn
 •  Môi trường và con người 
4 Lê Ngọc Thông  ThS. GVC  lengocthong@hcmuaf.edu.vn   
 •  Chiết tách và thử nghiệm dược thảo
 •  Đa dạng sinh học
 •  CNSH động vật
5 Huỳnh Tiến Dũng          GV         htdung@hcmuaf.edu.vn 
 •  Sinh học đại cương
 •  Sinh học động vật
6 Trần Thị Thanh Hương ThS. GV    huongtran@hcmuaf.edu.vn 
 •  Sinh lý thực vật
 •  Dược lý
7 Phạm Thị Huyền          GV      pthuyen@hcmuaf.edu.vn
 •  Sinh học thực vật
 •  Phân loại thực vật
8 Nguyễn Thị Thu Sương ThS. GV  ts1112004@yahoo.com      
 •  Công nghệ sinh học
 •  Di truyền học
 •  Sinh học phân tử
9 Nguyễn Hữu Trí  ThS. GV             nhtri@hcmuaf.edu.vn 
 •  Công nghệ sinh học
 •  Vi sinh vật học
 •  Sinh học phân tử

 

 II. Các môn sinh học bao gồm:

STT

Mã môn học

Tên môn học Tên tiếng Anh của môn học

Tín chỉ

 

Mã bộ môn

 

1 202401 Sinh học đại cương General Biology 2 24
2 202402 Thực hành Sinh học Đại cương General Biology Lab 1 24
3 202403 Đa dạng sinh học Biodiversity 2 24
4 202404 Thí nghiệm Sinh học thực vật Plant Biology Lab 1 24
5 202405 Thí nghiệm Sinh học động vật Animal Biology Lab 1 24
6 202409 Phân loại thực vật Plant Classification 2 24
7 202412 Sinh thái học Ecology 2 24
8 202413 Sinh học động vật Animal Biology 2 24
9 202414 Sinh học thực vật Plant Biology 2 24
10 202416 Thực vật học và phân loại TV Plants and Plant Classification 2 24
11 202417 Động vật học và phân loại ĐV Animals and Animal Classification 2 24
 12   Sinh học phân tử Molecular Biology    
 13   Khoa học môi trường đại cương General Environmental Science    
14 202450 Sinh học 1 Biology 1 3 24
15 202451 Sinh học 2 Biology 2 3 24
16 202452 Sinh học 1 Biology 1 2 24
17 202453 Thực hành Sinh học 1 Biology 2 Lab 1 24
18 202454 Sinh học 2 Biology 2 2 24
19 202455 Thực hành Sinh học 2 Biology 1 Lab 1 24

           Công tác chung của Bộ môn là cùng tham gia giảng dạy các môn thực hành cho từng môn học, cùng nhau tham gia vào công tác xây dựng phòng thí nghiệm Bộ môn, viết giáo trình giáo án và từng bước tham gia vào các đề tài nghiên cứu.

 

Số lần xem trang : :12543
Nhập ngày : 20-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :20-05-2014

Trang liên kết

 

Bách khoa toàn thư  

 

 

Hỗ trợ tự học online 

Học anh văn online

 


 

 

Phòng đào tạo - ĐHNL